AA班级助手-智能化班级管理

「AA班级助手」通过AI智能技术,实现智能化班级管理和家校沟通。围绕班级需求,打造一系列“班级小工具”实实在在帮助班主任减轻工作负担!

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

多种功能,满足老师需求

AA班级助手提供多种功能,方便老师能够更好通知学生家长,管理班级。

自动统计,家长阅读进度

发布通知、打卡等班级动态后,会自动统计家长完成情况,并主动向您汇报

一键催促未读家长

家长通知不读?每天不按时打卡?经常要自己催促?AA班级助手一键催促家长!

使用红花奖惩学生

AA班级助手帮助您打造班级奖惩管理体系。更有每周红花榜统计,学生表现一览无遗

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –